Shame

Shame...

Zwawi | Gurma | Lyricist | Radio | Shame